O wystawie
eldo

Wojtek Doroszuk El Dorado Zurich / Kraków 2006

Rozbij Szwajcarski Bank

jest wystawą o stereotypach narodowych. Może raczej o niezgodzie na nie i próbie wypełnienia miejsca stereotypu wzajemnym poznaniem i wiedzą.
Spotkaniem.
Projekt jest próbą spojrzenia z pewną dozą humoru na wzajemne stereotypy narodowe. Polska i Szwajcaria, między innymi ze względu na oddalenie geograficzne nie miały nigdy zatargów czy wzajemnych pretensji. Stereotypy jednak powstały i nadal się utrzymują. Mało tego, ponieważ są to stereotypy niejako chłodne, powstające ze szczątkowych informacji sprawiają, że będąc stosunkowo blisko siebie traktujemy swoje kraje jako egzotyczne.
Ile o sobie wiemy i na ile się znamy gdy spada zasłona stereotypów?
Ważne jest podejmowanie walki ze stereotypami narodowymi na prowincji gdzie wiedza o innych narodach jest najmniejsza a stereotypy proporcjonalnie największe.

Zaproszeni artyści ze Szwajcarii poznają polskie środowisko artystyczne m.in. z Torunia oraz odniosą się do treści wystawy wtapiając w nią swe własne prace i łamiąc stereotypowe widzenie swej ojczyzny i dekonstrując pierwotny przekaz wystawy.

27 listopada: Szwajcarzy zwiedzają Toruń (Toruń Aktyw), otwarcie wystawy polskich artystów: "Rozbij Szwajcarski Bank", performance Labor P „Two Together“

28 listopada: obiad publiczny dla mieszkańców Torunia wydany na Rynku Staromiejskim przez Szwajcarskich artystów, inne interwencje w wystawę "Rozbij Szwajcarski Bank",
wspólny wieczór w klubie nrd m.in. pokazy dokumentacji i… muzyka.

Poza Wojtkiem Doroszukiem wszyscy artyści pochodzą z Torunia.
Wystawa jest też próbą spojrzenia na własne podwórko i ocenienia czy zweryfikowania jego potencjału.

*Break the Swiss Bank* is the exhibition about national stereotypes. Maybe
it is rather about the disagreement on them and the trial to fulfill the
place of the stereotype with a mutual meeting and knowledge. A meeting. The
project is a trial to look at mutual national stereotypes with a certain
dose of humour. Because of the geographical distance between Poland and
Switzerland, these two nations never had clashes or mutual resentments.
Stereotypes however came into being and still remain. Because the
stereotypes are to some extent tepid, coming into being from little
information, they cause that being near each other we treat our countries
as exotic countries. How much do we know about each other and how much do
we know each other when the curtain of stereotypes falls? It is important
to undertake the fight with national stereotypes on the province where
knowledge about different nations is the smallest and stereotypes are
proportionally the largest. Artists invited from Switzerland become
acquainted with the Polish artistic environment, among others from Toruń
and refer to the content of the exhibition by presenting their own works
and breaking the stereotypical view of their native country and
reconstructing the original message of the exhibition.
27 November: Swiss do sightseeing in Toruń (Active Toruń ), opening of
Polish artists' exhibition: "Break the Swiss Bank", performance Labor P
"Two Together"
28 November: public dinner for inhabitants of Toruń given
on the Staromiejski Rynek by Swiss artists, other interventions in the
exhibition "Break the Swiss Bank", common evening in the nrd club, among
other things: the demonstrations of records and… music.

All artists but
Wojtek Doroszuk come from Toruń. The exhibition is also the trial to look
at own surroundings and value or verify its potential.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.